Morocco’s Most Similar Countries

1. Algeria, 2. Tunisia, 3. Egypt, 4. Jordan, 5. Syria