Which States are Most Similar to Montana? 2.0

1. Wyoming, 2. Idaho, 3. Colorado, 4. South Dakota, 5. North Dakota