Which States are Most Similar to Colorado? 2.0

1. Montana, 2. Washington, 3. Oregon, 4. Wyoming, 5. New Mexico