Which States are Most Similar to Idaho?

1. Wyoming, 2. Montana, 3. Utah, 4. South Dakota, 5. Kansas