Which States are Most Similar to Ohio?

1. Indiana, 2. Pennsylvania, 3. Michigan, 4. Missouri, 5. Wisconsin

Tajikistan’s Most Similar Countries

1. Kyrgyzstan, 2. Uzbekistan, 3. Afghanistan, 4. Kazakhstan, 5. Turkmenistan