Djibouti’s Most Similar Countries

1. Somalia, 2. Mauritania, 3. Niger, 4. Senegal, 5. Egypt