Which Countries are Most Similar to Lebanon? 2.0

1. Tunisia, 2. Jordan, 3. Syria, 4. Iraq, 5. Egypt